فاطمه ایرانی کرمانی

change-logo

فاطمه ایرانی کرمانی (بازنشسته)   (EN Page)

استادیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
رضا اشرف گنجویی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم در ایران ئر چارچوب مدل غیر خطی ( LSTAR) کارشناسی ارشد 1392/03/19
طیبه راشکی قلعه نو بررسی تاثیر حکمرانی خوب بر کیفیت رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1392/04/17
نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیمه اموال 2412005 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1401/04/05 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1400
بیمه اموال 2412005 2 01 هرهفته دوشنبه (09:30 - 11:30) 1400/10/29 (09:30 - 11:30) ترم اول 1400
زبان تخصصی 4018824 3 01 هرهفته چهارشنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته چهارشنبه (11:30 - 12:30) 1400/11/04 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
اقتصاد بیمه 2412400 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
بیمه اموال 2412005 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1400/04/05 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
نظامهای اقتصادی 2412320 3 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
نظام های اقتصادی 2412260 2 01 هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/31 (15:30 - 17:30) ترم دوم 1399
اقتصاد بیمه 2412400 2 01 هرهفته دو شنبه (11:30 - 13:30) 1399/10/25 (09:30 - 11:30) ترم اول 1399
زبان انگلیسی تخصصی 2412112 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/27 (11:30 - 13:30) ترم اول 1399
نظامهای اقتصادی 2412320 3 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1399/10/16 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
زبان تخصصی 4018824 3 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/22 (17:30 - 19:30) ترم اول 1399
نظامهای اقتصادی 2412320 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
نظام های اقتصادی 2412260 2 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1399/04/26 (19:30 - 21:30) ترم دوم 1398
مبانی اقتصاد 2412002 2 01 هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:30) 1399/04/20 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
اصول بیمه 2412325 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1399/04/18 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398
زبان انگلیسی تخصصی 2412112 2 01 1398/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
نظامهای اقتصادی 2412320 3 01 | هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/19 (16:00 - 18:00) ترم اول 1398
زبان تخصصی 4018824 3 01 | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 18 نتیجه
از 1