علیرضا شکیبایی

علیرضا شکیبایی

علیرضا شکیبایی    (EN Page)

دانشیار
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هاطرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع نقش تاریخ دفاع
سلمه عامری اختیارابادی بررسی رابطه نابرابری درآمد با مکان واستاندارد زندگی در ایران کارشناسی ارشد --------
طیبه هروززاده خراسانی طراحی سیستم هشدار زود هنگام سقوط بازارهای مالی به مثابه زلزله کارشناسی ارشد 1401/06/13
غلامرضا جنابی نقش صادرات غیرنفتی، گردشگری، انرژی های تجدید پذیر برای دستیابی به رشداقتصاد پایدار. (مورد مطاللعه ایران) کارشناسی ارشد 1401/06/20
پوریا ماهی گیر تاثیر شهرنشینی پیشرفت فناوری و رشد اقتصادی برمصرف انرژی تجدید پذیر در ایران کارشناسی ارشد 1399/12/06
معصومه مشکی بانکداری دولتی، کیفیت نهادی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد --------
سیدعلی میرصادقی تحلیل swot تاثیر رمز ارز ها بر اقتصاد ایران و انتخاب راهبرد مناسب برای ایران کارشناسی ارشد 1401/06/20
کیهانه شادمان ماهانی بررسی تاثیر اقتصاد گردشگری بر فقر چند بعدی در ایران کارشناسی ارشد --------
عاطفه صوغانی شیب کوهی بررسی اثر متقارن نوسانات درآمد بر ضریب جینی کارشناسی ارشد --------
سارا افشارمنش اثر تغییر مالیات بر ارزش افزودهبر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در اقتصاد ایران کاربرد مدل داده ستانده کارشناسی ارشد --------
شکوه محمودی بررسی تاثیر اقتصاد دیجیتال بر سیاست های پولی بهینه و تجارت بین الملل با تاکید بر آثار زیست محیطی دکتری --------
اسماء نخعی پور کیفیت نهادی و توسعه سرمایه انسانی در ایران کارشناسی ارشد 1401/06/20
علی اباذری عسکری تعیین سطح مطلوب پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و میزان و نحوه تاثیرگذاری هر کدام بر تورم کارشناسی ارشد 1394/11/08
محمدرضا احمدی نژاد بررسی تغییرات ساختار مالیات‌ها در ایران و مقایسه آن با کشورهای گروه OECD کارشناسی ارشد 1394/08/30
الهام اخلاقی مطلق بررسی رابطه مصرف انرژی با رشد اقتصادی و درآمد سرانه در کشورهای عضو اوپک کارشناسی ارشد --------
ابوالفضل اذردار مصرف الکتریسیته و اشتغال و درامد واقعی در ایران شواهدی بر اساس آزمون علیت گرنجر چند متغییره کارشناسی ارشد --------
مرجان ایرانمنش بررسی رابطه همگرایی اقتصادی و تغییرات ساختاری در ایران و گروه شانگهای کارشناسی ارشد 1401/02/07
حسین ارشدی برندق ارزیابی هزینه های جانبی حمل و نقل )ترافیک( شهری کرمان کارشناسی ارشد 1396/04/17
احد اسدی خانوکی تاثبر تکانه های ناشی از سیاست پولی و مالی بر شاخص نابرابری در ایران کارشناسی ارشد 1398/06/16
ولی الله افشون تعیین نظام ارزی مطلوب در ایران از نگاه تاثیر گذاری بر سطح عمومی قیمتها کارشناسی ارشد --------
نعیمه آقاملائی بررسی تبادل بین مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و تاثیر آن بر رشد رفاه اجتماعی ایران کارشناسی ارشد 1397/10/09
محمدحسین امجدی بررسی تاثیر نابرابری درآمد و نااطمینانی نرخ ارز بر دسترسی به مسکن شهری و واحدهای مسکونی خالی دکتری 1400/09/17
طیبه امینی پیرجل جرم انگاری رفتارهای نابهنجار اقتصادی پس از انقلاب کارشناسی ارشد پیوسته 1392/06/27
سپیده امینی زاده برآورد تقاضای سفر درون شهری مطالعه موردی شهر کرمان کارشناسی ارشد 1395/10/21
مسلم انصاری نسب بررسی تاثیر نرخ بهره بر شکاف میان رشد اقتصادی بالقوه و بالفعل در چارچوب الگوی های رشد درون زا دکتری 1395/10/07
حامد برزگر بررسی استقلال بانک مرکزی و ارتباط آن با نرخ تورم کارشناسی ارشد --------
فاطمه کبری بطا همگرایی اقتصادی در منطقه آسیایی جنوب غربی کارشناسی ارشد --------
ناهید پورفریدونی بررسی و مقایسه ارتباط حمل و نقل هوایی و حمل ونقل ریلی بر صنعت گردشگری در استان های منتخب ایران کارشناسی ارشد 1396/06/28
اعظم تفتیان بررسی رابطه محافظه کاری سود با چرخه تجاری کارشناسی ارشد --------
لیلا تقوی بررسی دقت پیش بینی تقاضای کوتاه مدت برق با استفاده از روش بررسی گروهی داده ها (GMDH) و مقایسه آن با دیگر روش های پیش بینی کارشناسی ارشد 1394/06/16
عباد تیموری اثر سر ریز دلار ایالات متحده روی قیمت های نفت کارشناسی ارشد --------
مریم تهمتنی تعیین قیمت هدانیک در شهر کرمان کارشناسی ارشد --------
سحرالسادات جعفری نسب تاثیر درآمد نفت بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب صادرکننده نفت از طریق بیماری هلندی کارشناسی ارشد 1394/10/28
مریم جلیل نتاج امیری تدوین استراتژی بازار انرژی(نفت و گاز) ایران در تجارت با کشور های پر جمعیت شرق آسیا( چین،هند) کارشناسی ارشد 1394/04/14
ندا جهان آرای تاثیر شهرهای خلاق و کیفیت برنامه ریزی و مدیریت شهری بر رشد اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/11/04
مریم حسین زاده مکانیسم تجارت رقابتی گاز مبتنی بر مدل¬های بازی تعاونی، مطالعه موردی: بازار گاز ترکیه و اروپا کارشناسی ارشد 1399/12/24
محمد حقیقت جهرمی تاثیر توسعه ی مالی بر رشد بخش کشاورزی ایران کارشناسی ارشد 1394/06/18
سمانه خاتمی تحلیل نظریه بازی های تکاملی در سیستم های محاسباتی مبتنی بر عامل. کشورهای نفتی اوپک دکتری 1396/06/26
محمود خراسانی بررسی تاثیر مخارج دولتی برمخارج مصرفی دهک های درآمدی خانوارهای شهری ایران کارشناسی ارشد 1391/11/09
سعید خسروی بررسی رابطه بین رویکردکارآفرینانه وچابکی درکسب وکارهای تولیدی (شهرکرمان) کارشناسی ارشد 1391/06/28
نگار دامن کشان بررسی واکنش مردم در مقابل بحران سیل با توجه به رویکرد نظم و امنیت اجتماعی در شهر بندر عباس کارشناسی ارشد 1394/10/28
محمدباقر دبیقی بررسی تاثیر مالیات بر کربن بر بخش گردشگری در ایران با رهیافت جدول داده - ستانده کارشناسی ارشد 1398/08/29
فاطمه دهنوییه تیجنگ ارزیابی کارایی خدمات درمانی استان کرمان در مقایسه با سایر استان های کشور کارشناسی ارشد 1396/12/15
حبیبه رادان معیارهای اندازه‌گیری ریسک و کاربرد آنها در برآورد ریسک مالی کارشناسی ارشد 1397/06/17
نعیمه راوری خاتون اباد بررسی ارتباط گردشگری و شهرنشینی با کیفیت زندگی کارشناسی ارشد 1395/11/17
اسما رجائی نژاد تعیین جایگاه آموزش عالی شهرستان های استان کرمان در برنامه آمایش سرزمین کارشناسی ارشد 1394/11/07
نصیر رحیمی بررسی اثر شاخص قیمت مسکن بر مطالبات معوق بانک ها در ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
مریم رحمانی بررسی اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر اقتصاد استان کرمان کارشناسی ارشد 1392/06/09
خیزران رحمت پورولی اباد بررسی تاثیر ازاد سازی تجاری بر تولید ملی سبز ایران کارشناسی ارشد --------
هنار رستمی بررسی تطبیقی کارایی و بهره وری مصرف آب در بخش های خانگی، کشاورزی و صنعتی قبل وبعد از هدفمندی یارانه ها کارشناسی ارشد 1392/04/12
ریحانه رضایی بررسی اثر وجوه حاصل از مهاجرت بر توسعه مالی در سطح کلان مقایسه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کارشناسی ارشد 1398/06/16
مریم رضایی جعفری بررسی همگرایی صادرات انرژی و تاثیر همزمانی چرخه¬ها بر آن در ایران و کشورهای صادرکننده انرژی کارشناسی ارشد 1394/11/08
زهرا روشن تنظیم نرخ مؤثر مالیات در استان های ایران با رویکرد فدراتیو در سال های 1394-1386 کارشناسی ارشد 1397/11/14
الهه زارع تاثیر جهانی شدن بر محیط زیست در ایران کارشناسی ارشد --------
راضیه زندوکیلی بررسی تاثیر اندازه دولت بر بهروری و رشد بخش های اقتصادی ایران کارشناسی ارشد 1393/10/15
محسن سالاری بررسی اثرات مالیات انرژی بر شدت انرژی .... کارشناسی ارشد --------
مریم سعید اثر بحران مالی اخیر بر همگرایی تجاری کشورها کارشناسی ارشد --------
مهسا سعیدی گراغانی بررسی تأثیر آزادسازی تجاری بر آلودگی زیست‌محیطی کارشناسی ارشد 1394/11/07
زهرا سلمانی پوررابری بررسی اثر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمد در کشورهای در حال توسعه وتوسعه یافته کارشناسی ارشد 1398/11/16
فرخنده سلیمانی هونی تاثیر انباشت سرمایه در بخش انرژی بر تقاضای بازار کار در ایرن کارشناسی ارشد 1392/06/16
قاسم شادمانی بررسی تاثیر اقتصاد سایه ای و فساد اداری بر آلودگی محیط زیست ایران کارشناسی ارشد 1391/03/24
حسن شاه سنایی گنیرانی بررسی همگرای اقتصادی و همزمانی چرخه های تجاری در گروه شانگهای کارشناسی ارشد --------
سحر شجاع حیدری بررسی تاثیر سرریزهای تکنولوژی بر سرمایه‌گذاری داخلی در ایران کارشناسی ارشد 1395/06/31
سپیده صمیمی منطقه بندی کشورهای جهان بر اساس نظریه منطقه پولی بهینه با رهیافت الگوسازی دکتری 1395/06/21
فاطمه طالقانی بررسی تأثیر زلزله‌ مالی جهانی بر بخش‌های اقتصاد ایران با تأکید بر بخش مسکن: رهیافت مدل‌ تعادل عمومی چند منطقه‌ای پویا دکتری 1398/09/06
مریم طرماحی امکان سنجی استفاده از ایده‌ نوین بالون‌گردی در توسعه صنعت گردشگری شهرستان کرمان کارشناسی ارشد 1397/11/10
معصومه طهماسبی بررسی بیماری هلندی در بین پانزده کشور بزرگ تولید کننده نفت کارشناسی ارشد --------
بهاره ظهوریان مفتخر خداپرست بررسی نقش صنعت گردشگری در ارتقای شاخص توسعه انسانی کارشناسی ارشد 1393/10/22
رقیه عبدلی نژاد تحلیل چرخه های تجاری در نظام اقتصادی اسلام با رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد کارشناسی ارشد 1396/10/27
سعید عقابی سجادی شناسایی اولویت های سرمایه گذاری انرژی کارشناسی ارشد --------
رقیه یعقوبی بررسی تاثیربلایای طبیعی(زلزله،طوفان،سیل)بررشداقتصادی کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1393/10/30
رضا علایی طاحونه بررسی اثر تحریم های جامع شورای امنیت بر همگرایی منطقه ای ایران کارشناسی ارشد 1391/06/28
مهناز علی بیگی ماهانی ارزیابی اقتصادی انرژی¬های تجدیدپذیر فتوولتائیک و بادی در استان کرمان، و تبیین ابزارها و کانال های تامین مالی آنها. کارشناسی ارشد 1397/11/03
فاطمه غنجعلی پور گوشکی بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر رفتار حمل و نقل زمینی (ریلی و جاده ای) در ایران کارشناسی ارشد 1396/10/11
سیما فریدون پور بررسی پتانسیل تجارت خدمات ایران با شرکای تجاری کارشناسی ارشد 1392/06/16
ملیکا فروزانفر تعیین مسیر نرخ بهینه مالیات بر واردات با استفاده از رهیافت کنترل بهینه پویا در ایران کارشناسی ارشد 1396/10/06
جواد فلسفی نژاد بررسی اثر تغییرات آب و هوایی روی مهاجرت ایران 1375 -1385 کارشناسی ارشد 1393/03/11
سمیرا قانع بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر تجارت خدمات گردشگری و خدمات مالی در کشورهای منتخب کارشناسی ارشد 1393/10/15
علیرضا قصاب پوردهخوارقانی رتبه بندی توسعه یافتگی شهرستانهای استان کرمان با استفاده از منطق فازی کارشناسی ارشد --------
مرتضی قلندری کر بررسی شاخص تجارت درون صنعتی بین ایران، اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر همگرایی اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/12/19
راضیه قنبری بررسی رابطه تعاملی بیماری هلندی و شکاف فناوری کارشناسی ارشد 1394/11/05
علیرضا کفیری بررسی تاثیر بلایای طبیعی بر تجارت دو جانبه ایران کارشناسی ارشد 1391/03/24
زهرا کمال الدینی برآورد حجم پولشویی و تأثیر آن بر توزیع درآمد کشور ایران کارشناسی ارشد 1394/10/05
سمیه کوچک زاده فتح ابادی بررسی روند تحولات اقتصاد سایه ای و تاثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران(رویکرد منطق فازی) کارشناسی ارشد --------
انسیه لاغری فیروزجایی برآورد ارزش تفریحی منطقه جنگلی گزو با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) کارشناسی ارشد 1392/06/13
حمیده محمد شیرازی محاسبه ریسک قیمت انرژی هزینه خانوارهای شهری ایران ، ناشی از هدفمند کردن یارانه ها و تاثیر آن بر بودجه خانوارهای شهری ایران کارشناسی ارشد 1395/10/28
فرشته محمودی میمند برآورد فقر چند بعدی در ایران کارشناسی ارشد 1393/10/22
زهرا مددی زاده بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفتی اوپک کارشناسی ارشد 1398/06/12
سیدفرساد میرحسینی گوکی بررسی اثر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1394/10/22
اطهره السادات میرصادقی بررسی تأثیر تورم بر خط فقر شهری و روستایی در استان های کشور ایران کارشناسی ارشد 1394/10/20
حامد مسرور پایان کارشناسی ارشد --------
هادی معاذاللهی بررسی آثار نرخ تورم و نرخ سود بانکی بر بحران بانکی در اقتصاد ایران کارشناسی ارشد 1396/12/14
زهره مهرابیان بررسی کارایی شعب موسسه اعتباری توسعه .... کارشناسی ارشد --------
مینو ناظمی معزابادی بررسی تاثیر تنوع و تخصص شغلی بر اندازه شهرهای ایران کارشناسی ارشد 1395/12/02
طیبه نجیبی اندازه گیری شاخص فقر انرژی چند بعدی و بررسی ارتباط آن با شاخص توسعه انسانی در استان های ایران کارشناسی ارشد 1393/08/28
فاطمه نیکبخت بررسی تاثیر توسعه خدمات کسب و کار دانش بنیان بر توسعه شهری کارشناسی ارشد 1395/11/25
ندا نکویی تحلیل تجزیه مکانی آلودگی ناشی از مصرف انرژی نیروگاه های برق ایران کارشناسی ارشد 1396/12/05
مجید هاتفی مجومرد بررسی بازار جهانی گاز در چارچوب مدل های رهبری قیمت و تبانی کارشناسی ارشد 1391/11/14
نسرین یوسف زاده بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری کارشناسی ارشد --------
عیسی عباسی ارزیابی دانش انرژی و آگاهی های زیست محیطی مدیران و کارشناسان شرکت پالایش گاز فجر جم با رویکرد فازی کارشناسی ارشد 1393/10/21
هنگامه احمدپورمبارکه بررسی تأثیر بهره وری بر ظرفیت صادراتی دوجانبه ایران و اتحادیه اروپا کارشناسی ارشد 1393/11/04
رضا اخباری طراحی الگوی تعادل عمومی پویا با محوریت صنعت برق و کاربرد نور شبانگاهی در تحلیل پیامدهای ملی و منطقه ای توافقنامه پاریس دکتری 1400/11/06
مرضیه علی نقی بررسی تغییرات ساختاری مالیات در کشور ایران کارشناسی ارشد 1395/06/28
محمدصالح انصاری لاری بررسی کارایی انرژی در بخش خانگی استان های کشور ( رهیافت تقاضای مرزی تصادفی) کارشناسی ارشد 1392/06/12
حسین عسکرپورکبیر آسیب شناسی شیوه مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه کنندگان خرد درسطح شهرکرمان کارشناسی ارشد 1397/06/26
سرور چهرازی مدرسه بررسی و تحلیل رابطه بهره‌وری و بحران‌های مالی دیدگاه مقایسه‌ای بین ایران و کشورهای منتخب OECD با رهیافت DEA فازی کارشناسی ارشد 1395/06/15
حسین دلگرم بررسی اثرات تغییرات قیمت انرژی بر بهره وری در صنایع تولیدی ایران کارشناسی ارشد 1392/06/12
راضیه اسماعیل پور کرچی تبادل نرخ مالیات مستقیم و غیرمستقیم و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/09
مصطفی غلامی بررسی اثر ساختار جمعیتی ایران بر روی رشد اقتصادی و فقر کارشناسی ارشد 1398/06/20
محمد حبیبی فتح ابادی تاثیر سیاست های پولی بر عملکرد بازار سرمایه در اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای کارشناسی ارشد 1400/11/19
معصومه حسن خانی بررسی تاثیر سر ریزهای تکنولوژی ناشی از FDI بر بهروری نیروی کار در صنایع ایران کارشناسی ارشد 1392/11/06
زهرا حسینی تبار بررسی و مقایسه اثر نامتقارن نرخ ارز و حجم پول بر زیربخش های بخش صنعت ایران با استفاده از رهیافت مارکوف – سویچینگ کارشناسی ارشد 1393/11/04
امید جنابی بررسی اثر صنعتی شدن و شهرنشینی بر نرخ جرایم در ایران کارشناسی ارشد 1392/06/23
فائزه کریمی افشار بررسی اثر مخارج دولت بر نرخ بهره پولی کارشناسی ارشد 1396/12/09
امیرحسین کاویانی موانع و چالش های پیش روی اشتغال و سرمایه گذاری در شهرستان بافت کارشناسی ارشد 1396/06/28
رقیه خواجویی کوگی تاثیرات رفاهی تغییرات قیمت سوخت حمل و نقل بر رفاه خانوار با استفاده از مدل سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) کارشناسی ارشد --------
سیده شیوا خیبرگیر بررسی و پیش بینی تأثیر بحران های مالی وجریان چرخه های تجاری برتقاضای بخش مسکن ایران کارشناسی ارشد 1396/11/28
صالح محمودی بررسی عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی استان های کشور ایران کارشناسی ارشد 1394/06/18
فتانه میرزایی رابر بررسی تاثیر نرخ ارز موثر واقعی ( اثر بالاسا- ساموئلسون) بر سر ریزهای تکنولوژی در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/18
مینا موسی خانی تقاضای برق صنعتی در ایران با استفاده از سری های زمانی ساختاری کارشناسی ارشد 1394/06/18
راضیه نجفی تأثیر سیاست پولی بر متغیرهای حقیقی اقتصاد با توجه به تعدیل اقتصاد سایه ای در ایران کارشناسی ارشد 1396/11/30
سعید پورجعفری اثر شوک منابع(وفور منابع) بر سرمایه انسانی و فرار مغزها،مطالعه موردی کشورهای صادر کننده نفت (opec) کارشناسی ارشد 1400/06/23
محمود پورصدری مبانی توسعه ی پایدار در اندیشه ی اقتصادی ابن خلدون کارشناسی ارشد 1397/06/26
مرتضی رهنما محاسبه¬ی اثر بازگشتی مصرف انرژی در صنایع کارخانه¬ای ایران به روش حسابداری اقتصادی کارشناسی ارشد --------
محمد رضائی زاده بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی استان ها بر تولید ناخالص داخلی ایران کارشناسی ارشد 1400/02/18
گیتی صادقیان برآورد نرخ مالیات بهینه بر سوخت خودرو ها بنزینی کارشناسی ارشد 1392/06/12
محمدرضا صفوی گردینی بررسی دوگانگی شاخص توسعه استان کرمان با رهیافت شاخص توسعه انسانی کارشناسی ارشد 1396/06/28
ایمان سالاری برآورد هزینه نهایی کاهش دی اکسید کربن در کارگاه های صنعتی10 نفر کارکن و بیشتر درایران : رویکرد قیمت سایه ای کارشناسی ارشد 1395/06/16
مرضیه شفیعی تاثیر مالیات تورمی بر فقر در ایران کارشناسی ارشد 1393/06/19
حمیده شیخ شعاعی اختیار آبادی بررسی اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل ونقل عمومی جاده ای مسافر در ایران کارشناسی ارشد 1396/12/12
مریم شجاعی بررسی تأثیر اجزای هزینه های دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب با تأکید بر هزینه های بخش بهداشت کارشناسی ارشد 1397/11/15
مجید وزیری دوزین تاثیر رقابت پذیری کشورها وتوسعه انسانی بر نمره کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل دو مرحله ای کارشناسی ارشد 1392/06/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
اقتصاد ایران 3: برنامه ریزی و بودجه 2412249 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30) ترم اول 1401
کلیات علم اقتصاد 2412110 3 01 هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
اقتصاد بخش عمومی 1 2412252 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/24 (16:00 - 18:00) ترم اول 1401
اقتصاد توسعه 4018825 3 50 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دوشنبه (18:30 - 19:30) 1401/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران 4018811 3 01 هرهفته دوشنبه (17:30 - 18:30) | هرهفته چهارشنبه (15:30 - 17:30) 1401/04/13 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
اقتصاد ایران 2: سیاست ها و چالش های اقتصادی 2412248 3 01 هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (16:30 - 17:30) 1400/10/25 (15:30 - 17:30) ترم اول 1400
اقتصاد بخش عمومی 1 2412252 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) 1400/10/29 (17:30 - 19:30) ترم اول 1400
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1400/03/30 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1399
اقتصاد توسعه 4018825 3 50 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1400/03/26 (17:30 - 19:30) ترم دوم 1399
اقتصاد ایران 4018811 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1400/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1399
اقتصاد ایران 2: سیاست ها و چالش های اقتصادی 2412248 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
اقتصادایران 2412139 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (15:30 - 17:30) ترم اول 1399
اقتصاد بخش عمومی 1 2412252 2 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
اقتصادبخش عمومی 1 2412315 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/25 (13:30 - 15:30) ترم اول 1399
موضوعات انتخابی دراقتصاد1کارورزی 2412519 3 03 نامشخص نامشخص 3983
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/26 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
اقتصاد توسعه 4018825 3 50 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (18:30 - 19:30) 1399/04/27 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
اقتصادانرژی 4018818 3 02 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اقتصاد ایران 4018811 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1399/04/23 (09:30 - 11:30) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2