شروع ترم تحصیلی جدید

دانشجویان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ترم جدید تحصیلی فایل PDF پیوست را مطالعه نمایند.

اطلاعات آموزشی ترم جدید تحصیلی