دعوتنامه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، بخش جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدباهنر، در نظر دارد در آغاز هفته منابع طبیعی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ادارۀ کل منابع طبیعی استان، انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ادارۀ امور عمومی دانشگاه، کانون محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه و مهد کودک دانشگاه، روز دوشنبه 14اسفندماه96، از ساعت 9 تا 12 برنامۀ جامعی را با مشخصات زیر در سطح دانشگاه برگزار نماید:

1- برگزاری سمپوزیوم «تغییرات اقلیمی، ریزگردها و اقدامات مشترک بین المللی منابع طبیعی استان کرمان» در تالار صبا واقع در پژوهشکدۀ فرهنگ اسلام و ایران ساعت 9 تا 11 صبح.
2- حضور مدعوین، مسئولان دانشگاهی و استانی، دانشجویان و نونهالان مهد کودک دانشگاه در محوطۀ آماده سازی شده برای کاشت نهال در حدفاصل خوابگاه آقایان و کمربندی شرقی دانشگاه برای انجام دو ریزبرنامۀ زیر:
- اجرای سرود توسط نونهالان مهدکودک دانشگاه با موضوع منابع طبیعی (ساعت: 11:30-11:15).
- کاشت 50 اصله درخت با همکاری مسئولان، دانشجویان و نونهالان مهد کودک دانشگاه (ساعت: 12:00-11:30).

از کلیۀ مسئولان، استادان و دانشجویان دانشگاه شهیدباهنر کرمان جهت شرکت در این برنامه دعوت به عمل می آید.