بازدید علمی دانشجویان ارشد گرایش انرژی از سیکل ترکیبی باغین و نیروگاه خورشیدی ماهان