نام و نام خانوادگی

دکتر زین‌العابدین صادقی

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد انرژی

مدت تصدی

از مرداد 99

تلفن

034-31322735

رایانامه

z_sadeghi@uk.ac.ir 


 

نام و نام خانوادگی

دکتر حمیدرضا حری

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد پولی

مدت تصدی

از 89 تا 94

رایانامه

horryhr@uk.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر علیرضا شکیبایی

مرتبۀ علمی

دانشیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد توسعه

مدت تصدی

از 94 تا 96

رایانامه

ashakibai@uk.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی

دکتر حسین اکبری فرد

مرتبۀ علمی

استادیار

مدرک تحصیلی

دکترای تخصصی- اقتصاد پولی

مدت تصدی

از 96 تا تیر 99

رایانامه

hakbarifard@uk.ac.ir