نام ونام خانوادگی

رتبۀ علمی

تحصیلات

مدت تصدی

تلفن

پست الکترونیکی

دکتر حسین اکبری فرد

استادیار

دکترای تخصصی

 

034-31322735

akbari45@gmail.com

 


 

نام ونام خانوادگی

رتبۀ علمی

تحصیلات

مدت تصدی

تلفن

پست الکترونیکی

دکتر حمیدرضا حری

دانشیار

دکترای تخصصی

از 89/7/25

تا 94/10/22

034-31322735

horryhr@uk.ac.ir

دکتر علیرضا شکیبایی

دانشیار

دکترای تخصصی

 

034-31322735

a.shakibai@uk.ac.ir