نمایش 1 - 20 از 428 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/26 (10:30 - 12:30)
آشنایی با فقه اقتصادی 2412246 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 محسن سالارکیا هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1401/10/20 (16:00 - 18:00)
اصول اقتصاد 4018723 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (18:30 - 19:30) 1401/10/24 (16:00 - 18:00)
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30)
اقتصاد ایران 3: برنامه ریزی و بودجه 2412249 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30)
اقتصاد انرژی 2412263 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته دوشنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/22 (16:00 - 18:00)
اقتصاد بیمه 2412400 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1401/10/28 (16:00 - 18:00)
اقتصاد بین الملل پیشرفته 2 9018915 2 کارشناسی ارشد دکترا بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/21 (16:00 - 18:00)
اقتصاد خرد 4018705 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30)
اقتصاد سنجی کاربردی 9018905 3 کارشناسی ارشد دکترا بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/24 (14:00 - 16:00)
اقتصاد کلان 4018706 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته دوشنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهارشنبه (07:30 - 09:30) 1401/10/24 (13:30 - 15:30)
اقتصاد مالی 2412257 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1401/10/20 (13:30 - 15:30)
اقتصاد محیط زیست 9018950 2 کارشناسی ارشد دکترا بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/21 (13:30 - 15:30)
بازار سرمایه اسلامی 2412256 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) 1401/10/25 (13:30 - 15:30)
بانکداری اسلامی 2412255 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/27 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی ریاضی 4018834 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 کاظم شمس الدینی هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
پول و بانکداری اسلامی 2 4018709 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته دوشنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 14:30) 1401/10/19 (10:30 - 12:30)
ریاضیات پیشرفته 9018935 3 کارشناسی ارشد دکترا بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دوشنبه (11:30 - 13:30) 1401/10/25 (13:30 - 15:30)
روش تحقیق در اقتصاد 2412265 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته چهارشنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته چهارشنبه (13:30 - 14:30) 1401/10/28 (10:30 - 12:30)
سمینار اقتصاد بین الملل 9018952 2 کارشناسی ارشد دکترا بخش اقتصاد 03 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1401/10/23 (13:30 - 15:30)
نمایش 1 - 20 از 428 نتیجه
از 22