نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30)
اقتصاد ایران 2: سیاست ها و چالش های اقتصادی 2412248 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (15:30 - 17:30)
اقتصاد انرژی 2412263 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته پنج شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (13:30 - 15:30)
اقتصاد سنجی 1 2412240 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حسین اکبری فرد هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30)
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 2412267 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته سه شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (13:30 - 15:30)
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی 2412251 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (13:30 - 15:30)
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 2412243 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/24 (17:30 - 19:30)
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (07:30 - 09:30)
اقتصادسنجی 2412149 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 حمیدرضا حری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/27 (09:30 - 11:30)
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 2412271 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/17 (07:30 - 09:30)
بازرگانی بین المللی 2412157 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/16 (17:30 - 19:30)
اقتصاد کلان 2 2412236 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/17 (13:30 - 15:30)
اقتصادکلان 2412213 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 15:30) 1399/10/18 (07:30 - 09:30)
اقتصاد خرد 3 2412237 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته پنج شنبه (11:30 - 12:30) | هرهفته پنج شنبه (12:30 - 13:30) 1399/10/16 (15:30 - 17:30)
اقتصاد خرد 2 2412235 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/21 (09:30 - 11:30)
اقتصادخرد1 2412146 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته پنج شنبه (10:30 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (09:30 - 10:30) 1399/10/21 (09:30 - 11:30)
اقتصادخرد 2412144 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته دو شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/20 (08:00 - 10:00)
اقتصادخرد 2412144 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی هرهفته یک شنبه (09:30 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:30) 1399/10/18 (19:30 - 21:30)
اقتصاد بخش عمومی 1 2412252 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/25 (13:30 - 15:30)
اقتصاد ایران 1: کلیات و تاریخ اقتصادی 2412247 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) 1399/04/07 (10:30 - 12:30)
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4