نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
اقتصاد ایران 2: سیاست ها و چالش های اقتصادی 2412248 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/28 (16:00 - 18:00)
اقتصاد سنجی 1 2412240 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حسین اکبری فرد هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/28 (10:30 - 12:30)
تجارت بین الملل 2412258 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته شنبه (11:30 - 13:30) | هرهفته سه شنبه (12:30 - 13:30) 1398/10/26 (16:00 - 18:00)
سیر اندیشه های اقتصادی: متفکرین اسلامی و غربی 2412245 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (11:30 - 12:30) 1398/10/23 (13:30 - 15:30)
نظریه های توسعه اقتصادی 2412250 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (11:30 - 12:30) 1398/10/25 (13:30 - 15:30)
اقتصادسنجی 2412149 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 حمیدرضا حری هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1398/10/30 (10:30 - 12:30)
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 2412271 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی 2412271 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 17:30) 1398/10/19 (08:00 - 10:00)
اقتصادایران 2412139 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1398/10/28 (16:00 - 18:00)
مالیه بین المللی 2412415 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته یک شنبه (12:30 - 13:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1398/10/23 (13:30 - 15:30)
اقتصادکلان 2 2412314 4 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30)
اقتصاد کلان 2 2412236 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 09:30) 1398/10/21 (13:30 - 15:30)
اقتصادکلان 2412213 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 حمیدرضا حری هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (18:30 - 19:30) 1398/10/22 (08:00 - 10:00)
اقتصادخرد2 2412312 4 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اقتصاد خرد 2 2412235 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 مجتبی بهمنی هرهفته شنبه (07:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 08:30) 1398/10/24 (10:30 - 12:30)
اقتصاد بخش عمومی 1 2412252 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری هرهفته چهار شنبه (11:30 - 13:30) 1398/10/29 (16:00 - 18:00)
موضوعات انتخابی دراقتصاد1کارورزی 2412519 3 کارشناسی بخش اقتصاد 02 زین العابدین صادقی گوغری نامشخص نامشخص
موضوعات انتخابی دراقتصاد1کارورزی 2412519 3 کارشناسی بخش اقتصاد 05 حمیدرضا حری نامشخص نامشخص
نمایش 18 نتیجه
از 1