نمایش 1 - 20 از 204 نتیجه
از 11
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اقتصادی طرح ها 2412244 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 08:30) 1399/10/17 (15:30 - 17:30)
استراتژی های تجارت الکترونیکی 4018871 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی | هرهفته پنج شنبه (13:30 - 14:30) 1399/10/23 (17:30 - 19:30)
اصول اقتصاد 4018723 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30)
اصول اقتصاد 4018723 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 02 سیدعبدالمجید جلائی | هرهفته دو شنبه (17:30 - 18:30) 1399/10/27 (13:30 - 15:30)
اقتصاد ایران 2: سیاست ها و چالش های اقتصادی 2412248 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 علیرضا شکیبایی | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) 1399/10/24 (15:30 - 17:30)
اقتصاد اطلاعات 4018876 2 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی 1399/10/30 (13:30 - 15:30)
اقتصاد انرژی 2412263 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 زین العابدین صادقی گوغری 1399/10/16 (13:45 - 15:30)
اقتصاد بیمه 2412400 2 کارشناسی 01 فاطمه ایرانی کرمانی 1399/10/25 (09:30 - 11:30)
اقتصاد بین الملل پیشرفته 2 9018915 2 کارشناسی ارشد 01 سیدعبدالمجید جلائی 1399/10/27 (09:30 - 11:30)
اقتصاد خرد 4018705 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی | هرهفته شنبه (09:30 - 11:30) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:30) 1399/11/01 (09:30 - 11:30)
اقتصاد سنجی 1 2412240 3 کارشناسی بخش اقتصاد 01 حسین اکبری فرد | هرهفته سه شنبه (16:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 16:30) 1399/10/24 (09:30 - 11:30)
اقتصاد سنجی کاربردی 9018905 3 کارشناسی ارشد 01 مهدی نجاتی 1399/10/17 (17:30 - 19:30)
اقتصاد کلان 4018706 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی | هرهفته پنج شنبه (15:30 - 17:30) 1399/11/04 (15:30 - 17:30)
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 2412267 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 سیدعبدالمجید جلائی | هرهفته سه شنبه (08:30 - 09:30) 1399/10/22 (13:30 - 15:30)
اقتصاد محیط زیست 9018950 2 کارشناسی ارشد 01 زین العابدین صادقی گوغری 1399/10/21 (17:30 - 19:30)
الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اقتصاد مقاومتی 2412251 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 نوراله صالحی اسفیجی 1399/10/18 (17:30 - 19:30)
برنامه ریزی ریاضی 4018834 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 مهدی نجاتی 1399/10/20 (09:45 - 11:30)
بورس اوراق بهادار و تامین مالی 2412401 2 کارشناسی 01 حسین اکبری فرد 1399/10/27 (17:30 - 19:30)
پول و بانکداری اسلامی 2 4018709 3 کارشناسی ارشد ارشد بخش اقتصاد 01 حمیدرضا حری | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) 1399/10/20 (13:30 - 15:30)
زبان انگلیسی تخصصی 2412112 2 کارشناسی بخش اقتصاد 01 فاطمه ایرانی کرمانی 1399/10/27 (11:30 - 13:30)
نمایش 1 - 20 از 204 نتیجه
از 11