مشاور علمی انجمن:  دکتر زین‌العابدین صادقی

اعضای انجمن علمی

  • رضا زندمقدم (دبیر انجمن)
  • علی ناظمی (نایب دبیر)
  • امیرحسین حسینی (عضو اصلی)
  • فاطمه عسکری (عضو اصلی)
  • آیدا ایران‌پور (عضو اصلی)
  • محمدامین رودمشکی (عضو علی‌البدل)

نشانی: دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد- ساختمانUE- طبقۀ سوم